top of page

SA MWEN DEPANN

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    Mwen pran angajman pou tout lavi mwen bay elèv yo, kit se pi bon edikasyon, kit se pi bon lekòl primè, kit se yon pwofesè mwayen, kit se yon lekòl primè. asistan direktè, direktè oswa konseye pou nouvo pwofesè.  Edikasyon ekselan se misyon mwen ak rezon ki fè mwen kandida pou Komisyon Konsèy Lekòl Collier County.

         Over the past months there has te yon minorite vokal ki deranje reyinyon konsèy lekòl yo, non sèlman nan Collier County, men kowòdone atravè peyi Etazini an, aparamman pou fè chanjman nan règleman ak pwosedi yo. Sepandan, pi fò nan règleman ak pwosedi yo vle chanje yo kontwole pa Eta Florid, Depatman Edikasyon Florid ak Gouvènman Federal la. Map swiv lalwa yo. 

          I look forward to being yon manm nan yon Konsèy ki fonksyonèl nèt epi kontinye siksè CCPS nan kat dènye ane yo, ki te montre amelyorasyon nan tout mezi enpòtan yo. Paske defi yo inevitab, nou bezwen fleksib, kominike, fè konfyans ak sipòte pwofesè nou yo e ansanm n ap kontinye fè pwogrè pozitif.   

*  Competence  *  Dedication  * Experience  *
EXPERIANS nan Edikasyon K-12

Antanke yon ansyen edikatè lekòl presegondè ak elemantè ak administratè pou 42 ane total, mwen konnen ki jan pou m fè travay konsèy lekòl la.  Pa fè erè, wòl konsèy lekòl eli a difisil e. mande yon eksperyans ekilibre ak opinyon san patipri nan pran desizyon. Opozan mwen yo pa gen okenn travay nan sal klas oswa alontèm lekòl. Opozan mwen yo byen mare ak òganizasyon lokal yo ak patipri ekstrèm anvè sa yo panse ta dwe nan lekòl yo, yo pa aliyen ak sa edikatè yo ak ekspè nan edikasyon panse. 

KONPÈSANS ak Devwa

Koub aprantisaj pou sèvi nan Konsèy la se apik, sepandan, eksperyans mwen anvan nan Konsèy la inik ak itil, ki varye soti nan ansèyman nan nivo primè ak lekòl presegondè, Asistan Direktè, Direktè ak konseye nouvo pwofesè yo. Pandan tan sa a, mwen te onore pou yo rekonèt mwen kòm yon Pwofesè Apple Golden ak Asistan Direktè pou Ane a, epi mwen diplome nan Leadership Marco, Leadership Collier ak Leadership Florida. Pa gen anpil moun ki reyalize devwa "siplemantè" yon manm konsèy lekòl ke nou fè efò pou ranpli ak briye nan. 

  • Manm Konsèy Administrasyon Asosyasyon Konsèy Lekòl Eta Florid (FSBA)

  • Vis Prezidan Komisyon Konsèy Lekòl Collier County

  • Reyalize estati Manm Konsèy Sètifye (fòmasyon nan sèvis ki pa obligatwa)

  • Defann ekselans nan edikasyon tou de lokalman ak nan Tallahassee

  • Te vizite anpil lekòl ke posib ak evènman lekòl depi 2018

DEDIKASYON pou Wòl mwen

Lè mwen te pran retrèt nan edikasyon an 2015 mwen te gen kansè nan tete. Antanke edikatè, nou souvan abandone pwòp sante nou pou wòl nou chwazi kòm sèvitè nan fiti granmoun ki se yon timoun jodi a. Mwen pa t diferan paske mwen te vle pa gen anyen plis pase fini dènye ane mwen kòm direktè lekòl, Lè sa a, gen tandans nan sante mwen. Yon fwa m te refè, yo te mande m pou m kandida pou Distri 1 nan konsèy lekòl la, epi mwen te genyen epi mwen te kòmanse dezyèm antre mwen nan karyè edikasyon mwen epi mwen renmen prèske chak minit nan li.  Mwen dedye a pran bon desizyon ki sipòte elèv, paran ak pwofesè distri sa a. Vòt mwen ak vwa mwen sou tablo a fò nan mitan kòlèg mwen yo e si ou te asiste reyinyon yo, ou te wè ke nou pa toujou dakò. NOU tout devwe, e opozan nou yo dedye a pwòp ajanda yo, pa sa ki nan pi bon enterè distri a. Pa fè erè, opozan mwen yo gen entansyon deranje sitiyasyon an pou pwòp ajanda pa yo k ap voye laperèz ak diskou ki pa gen plas nan lekòl yo. 

Preparasyon pou kolèj ak karyè

Mwen fyè de sa Dr Patton ak Komisyon Konsèy la te akonpli nan dènye ane yo pou ankouraje DE chemen kwasans elèv yo. Nou te sipòte depans pou sipòte agrandisman akademi Edikasyon Karyè ak Teknoloji ak Antreprenarya soti nan lekòl segondè epi kounye a desann nan lekòl elemantè pou ekspoze elèv yo nan domèn posiblite nan STEM ak karyè sèvis ki gen rapò.  Pandan mwen mandat nan konsèy la nou te elaji tou nan Golden Gate ak nouvo iTech Glades Campus la nan yon antrepriz milti-konte finanse pa lejislati nou an epi li te bay pèsonèlman bay Collier pa Gouvènè Ron DeSantis ane ki sot pase a.   

Gradye Collier yo ap ale nan chak gwo lekòl Ivy League nan peyi a ansanm ak etonan inivèsite Florid nou genyen isit la.  Sepandan, nou tout konnen ke kolèj pa pou tout moun ak sipò kontinye nan metye nan. lekòl segondè Collier yo, Lorenzo Technical College ak Immokalee Technical Colleges bay sètifikasyon ak eksperyans chemen pou elèv yo kòmanse yon travay teknik anvan yo menm gradye lekòl segondè. Elèv Lely High School kapab gradye ak lisans pilòt yo! Mwen ta renmen gen opòtinite sa a. :-) 

Kenbe estati "A" pou CCPS

Premye etap la pou fè CCPS vin yon distri "A" se te chwazi epi kenbe yon sipèentandan lekòl kalifye. Doktè Patton travay san pran souf pou atenn objektif distri eskolè a e li ogmante pousantaj gradyasyon an a 92.2% e li ogmante tout atant pou metriz siksè yo pou depase pèfòmans eta a nan 21 zòn ki teste yo, tout bagay pou fè ak kenbe CCPS kòm yon "A". . Natirèlman nou pa ka fè sa san yo pa edikatè etonan nou genyen nan Lekòl Collier County yo. Pa fè erè, pwofesè yo se premye liy e li vin pi difisil ak pi difisil yo dwe yon pwofesè nan jou sa a ak klima sosyo-politik. 

Yon reyalite nou dwe fè fas a se ke epòk 10 ane Doktè Patton a ap rive nan fen epi li pral travay nouvo konsèy lekòl la pou chèche ak chwazi yon nouvo sipèentandan ki ka kontinye estati "A" a epi kenbe la. marginal enfliyans politik soti nan sistèm lekòl nou an. 

bottom of page